close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

*اين صندوق از نوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مختلط است و در طول عمر صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:*

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و دوم فرابورس ايران و واحدهاي سرمايه گذاري "صندوقهاي سرمايه گذاري غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان. حداقل 40 %و حداکثر 60 %از کل دارايي هاي صندوق
   1-1 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 20 %از دارايي هاي صندوق که به بند 1 اختصاص داده شدهاند
   1-2 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در يک صنعت حداکثر 30 %از دارايي هاي صندوق که به بند 1 اختصاص داده شدهاند.
   1-3 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يک ناشر حداکثر 5 %از کل سهام و حقتقدم سهام منتشره ناشر
   1-4 واحدهاي سرمايه گذاري "صندوق هاي سرمايه گذاري غیر از اوراق بهادار" حداکثر 5 %از کل داراييهاي صندوق و تا سقف 30 %از تعداد واحدهاي صندوق سرمايهپذير که نزد سرمايهگذاران ميباشد.
   1-5 اخذ موقعیت خريد در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5 %از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
   1-6 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خريد سهام حداکثر به تعداد سهام پايه موجود در پرتفوي مجاز سرمايهگذاري صندوق در سهام
   1-7 سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق
2- اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهي سپرده بانکي و سپرده بانکي حداقل 40 %و حداکثر 60 %از کل دارايي هاي صندوق
   2-1 اوراق بهادار منتشره از طرف يک ناشر * حداکثر 40 %از داراييهاي صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده اند.
   2-2 اوراق بهادار تضمین شده توسط يک ضامن* حداکثر30%از داراييهاي صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده اند
   2-3 سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 25 %از کل دارايي هاي صندوق
3- سرمايه گذاري در گواهي سپرده کااليي پذيرفته شده نزد يکي از بورسه حداکثر 5 %از کل دارايي هاي صندوق