نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/28
کل خالص ارزش دارائی ها 1,213,272,473,288 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 5,136,305 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 5,136,305 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 5,158,349 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 236,215

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/26

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فاطر

مدیر ثبت:

مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي ميرزابياتي، مارال دادبين، مصطفي بختياري

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیر اجرا:

موسسه آموزش عالي خاتم